હાજી નાજી મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ

સરનામું :

માળીનો ટેકરો, આંબાચોક, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧
ગુજરાત, ભારત.
ફોન : ૦૨૭૮ ૨૫૧૦૦૫૬, ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૭૪૬.
ઈમેલ : hajinajitrust@yahoo.com
રજીસ્ટર કરો / સંપર્ક કરો
તમે વેબસાઈટને લગતા સવાલ જવાબ અને સલાહ સુચનો અમને hajinajitrust@yahoo.com પર પણ મોકલી શકો છો

રજીસ્ટ્રેશન/સંપર્ક માટે નીચેની વિગતો ભરો.


નામ: *

ઈમેલ: *


મોબાઈલ:*


દેશ:


ફાઈલ મોકલો:

સંદેશ: